Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/10/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/09/2019.
  • Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07/10/2019 ώρα 13:00.
  • CPV: 50511000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου