Σύστημα εσχαρισμού πρωτοβάθμιας ιλύος

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εσχαρισμού πρωτοβάθμιας ιλύος και του παρελκόμενου εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Σύστημα εσχαρισμού πρωτοβάθμιας ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !