ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (25.000€) ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/07/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/07/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !