Συντήρηση εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2023

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Συντήρηση εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/06/2023
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 21/06/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/07/2023 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/07/2023 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 201076
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη