Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2018

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/11/2018 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/11/2018 10:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/10/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/10/2018
  • Προκήρυξη: Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης: Λήψη Αρχείου
  • Σχέδια: Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ: Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !