Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2017

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το N. 4412/2016.

  • Ημερομηνία Διαγωνισμού 23/01/2018
  • Προθεσμία υποβολής Ερωτημάτων 17/01/2018
  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 11/01/2018
  • Θέμα Διαγωνισμός Νο 1/2018 με τίτλο “Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2017”
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις Υποβολής Προσφοράς Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !