Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ 2013

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής συνίσταται κυρίως στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. καθώς και διαμόρφωσης και περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου αυτών. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, είναι διάσπαρτες σ’ όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που βρίσκονται στην περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά μήκος των υδραγωγείων καθώς και στις θέσεις υδροληψίας στις περιοχές αυτές (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αποθήκες, συνεργεία, γεωτρήσεις κλπ.). Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί επίσης και η αποκατάσταση του περιμετρικού τοιχίου της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ.Θ. η οποία θα περιλαμβάνει την καθαίρεση του υφιστάμενου σαθρού σκυροδέματος, την αποξήλωση των διαβρωμένων επιφανειών στο εναπομείναν τοιχίο και τη συντήρηση των υφιστάμενων ράβδων οπλισμού.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/09/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 18/09/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 06/09/2013
  • Θέμα Συντήρηση Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ 2013
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !