Συμφωνία – Πλαίσιο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ»

Θέμα διαγωνισμού:  Συμφωνία – Πλαίσιο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία υδρομετρητών οικιακής χρήσης στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ»

  • ΝΕΑ – Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/10/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/08/2022.
  • ΝΕΑ – Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04/11/2022 ώρα 09:00.
  • CPV:38411000-9, 51210000-7, 48420000-8, 72212211-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/08/2022.
  • Ημερομηνία ανάρτησης σε ΕΕΕΕ: 24/08/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Τροποποιημένη Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !