Συμφωνία-Πλαίσιο για την Ενίσχυση-Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησσού

Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 23/11/2018
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 27/11/2018
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 18/12/2018 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 21/12/2018 10:00
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Σχέδια μελέτης Λήψη Αρχείου