Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, άνω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
  • Θέμα διαγωνισμού Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 14/06/2018 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 19/06/2018 10:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 23/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Αρχική Προκύρηξη στον Ευρωπαϊκό Τύπο Λήψη Αρχείου
  • Διορθωτική Προκύρηξη στον Ευρωπαϊκό Τύπο Λήψη Αρχείου
  • ΕΕΕΣ Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης  Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !