Συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ και την ΜΚΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ και την ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης