Ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/12/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/12/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21/12/2021 ώρα 10:00.
  • CPV: 79999100
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου