Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 27/05/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου