Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) του νέου SCADA ύδρευσης στο αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου»

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί σε υποβολή προσφορών για το έργο με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) ΤΟΥ ΝΕΟΥ SCADA ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 184.742,54 € (χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01.03.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

– Θέμα διαγωνισμού: Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) του νέου SCADA ύδρευσης στο αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου
– Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17.02.2021
– Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 18.02.2021
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01.03.2021, 13:00.

Βοηθητικά αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς: λήψη
Τεχνική Μελέτη: λήψη

Παροχή διευκρινίσεων (24.02.2021)
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 02659/ΔΣΣΕΑ714/24.02.2021 έγγραφο: λήψηΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !