Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών διανομής λογαριασμών κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/09/2020 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/08/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 11/09/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !