Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας βανών συρτών

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας βανών συρτών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης