Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στην προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  που θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικό στο αντλιοστάσιο Πεύκων ΑΥ42 Βοσνάκη, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει  προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται  το αντικείμενο της προμήθειας

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/11/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/10/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !