Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βρώσιμου γράσου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια βρώσιμου γράσου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/01/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/01/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !