Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια συσκευών backup

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια συσκευών backup
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/10/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/10/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !