ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια μίας κοχλιωτής φυγοκεντρικής αντλίας Hidrostahl

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια μίας κοχλιωτής φυγοκεντρικής αντλίας Hidrostahl τύπου F10K-SS1+FEXT8-MIEK1+XB1B 1l-10 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας κοχλιωτής φυγοκεντρικής αντλίας Hidrostahl
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !