Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !