• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο οργάνων (ελεγκτής και αισθητήριο) πεδίου μέτρησης αιωρούμενων στερεών-θολότητας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !