Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή ισχύς 20/0.4 KV, 1600KVA για την περιοχή ανύψωσης της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή ισχύς 20/0.4 KV, 1600KVA για την περιοχή ανύψωσης της ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/02/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 24/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !