Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ενός υποβρυχίου συγκροτήματος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/03/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ -/-/-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !