ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών   και μιας κάρτας σύνδεσης   για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Ε.Ε.Λ.Θ., και μιας κάρτας σύνδεσης σε δίκτυο Profibus
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 15/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών   και μιας κάρτας σύνδεσης   για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών   και μιας κάρτας σύνδεσης   για το αντλιοστάσιο ανύψωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !