“Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών για κοχλία αντλιοστασίου εισόδου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης “

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ενός ρυθμιστή στροφών για κοχλία αντλιοστασίου εισόδου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/1/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/1/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 12/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !