• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός Εργαστηριακού Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !