Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικών Αερίων για Ατομική Απορρόφηση

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδικών Αερίων για Ατομική Απορρόφηση
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !