Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Ηλεκτρολογικού Πίνακα χαμηλής τάσης, προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την   προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !