ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου της μονάδας οζόνωσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου οζονιστήρα που βρίσκεται στη Μονάδα οζόνωσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 17/1/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ψηφιακών μονάδων χειρισμού – ελέγχου της μονάδας οζόνωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !