Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2016

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Άνυδρου Υγρού Χλωρίου για το έτος 2016
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !