• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/10/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/10/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !