Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλ/σιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλ/σιο Ύδρευσης Δενδροποτάμου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/11/2018 και ώρα 14:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/10/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/10/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !