Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών λογισμικού

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια αδειών λογισμικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/03/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/02/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !