Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια 550 κιλών ειδικού βρώσιμου γράσου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/07/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 03/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης