• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 λίτρων ειδικού βρώσιμου γράσου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης