ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια 20.000 kg διαλύματος  υποχλωριώδους νατρίου, περιεκτικότητας περίπου 12% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιμο νερό για την απολύμανση του πόσιμου νερού ανεξαρτήτων πηγών υδροληψίας, σε συμμόρφωση με την υγειονομική διάταξη ΥΜ/5673/4-12-1957 (ΦΕΚ 5/9-1-58 Β΄) «Περί απολύμανσης πόσιμου νερού με χλώριο» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 26/2/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 20.000 kg διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/02/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/02/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !