Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/06/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !