• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή (που σχετίζονται με την υπερκατασκευή) των φορτηγών οχημάτων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για ένα έτος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/10/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/10/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !