Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών και γράσων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια λιπαντικών και γράσων
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 9/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/09/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20/09/2017
  • Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης