Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ετήσια προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 19/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !