• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !