• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση έξι οχημάτων και τριών μηχανημάτων έργου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !