ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PE ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !