Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/07/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 06/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !