Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος για την παρασκευή, αποστείρωση και αυτόματη διανομή θρεπτικών υλικών για καλλιέργειες μικροοργανισμών

Θέμα διαγωνισμού:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος για την παρασκευή, αποστείρωση και αυτόματη διανομή θρεπτικών υλικών για καλλιέργειες μικροοργανισμών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/02/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 23/01/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10/02/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 38300000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 23/01/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !