Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα των βοθρολυμάτων και μίας (1) εφεδρικής υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα της εξάμμωσης αστικών λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα των βοθρολυμάτων και μίας (1) εφεδρικής υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα της εξάμμωσης αστικών λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών / Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 04/08/2020 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/07/2020
  • CPV: 42122430-3
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου


Connect to our networks !