Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/09/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/08/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ -/-/-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης