Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φλοτέρ λυμάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φλοτέρ λυμάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/02/2019
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 28/01/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !