• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός τεμαχίου εξάρμωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 25/11/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !